Policy persondata Mobello AB

  1. Allmänt

Mobello AB 556901-5927 är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar.

  1. Personuppgifter

Med ”Personuppgifter” avses information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person.

Följande personuppgifter kan komma att behandlas när du använder mobello.se eller handlar i en av våra butiker:

Namn, Telefonnummer, Epost, Adress, Personnummer, Kön, Köpinformation, IP-adress, Operativsystem, webtrafikinformation via s.k. cookies.

Mobello.se kan inte utnyttjas fullt ut om du inte tillhandahåller dessa uppgifter.

  1. Mobellos ändamål med persondata

Vi behandlar dina personuppgifter i huvudsak för att:

Tillhandahålla mobello.se, leverera produkter och genomföra köp via mobello.se.

Fullgöra serviceåtaganden i butik.

Fullgöra garantiåtaganden av telefoner och elektronik.

Tillhandahålla support i samband med köp.

Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

Genföra marknads- och kundanalyser.

Möjliggöra kundvård och kundservice.

Möjliggöra marknadsföring samt tillhandahålla dig relevant information och anpassade erbjudanden.

Förbättra din upplevelse av mobello.se, produkter och funktioner.

  1. Rättslig grund

Behandling av persondata är nödvändig för att utveckla, förbättra och sälja produkter samt tjänster. Den behövs för att bibehålla en god kundkontakt samt service.

Rättsliga grunder:

  • Fullgörande av avtal och uppfylla våra förpliktelser gentemot dig som kund.
  • Vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att kunna upprätthålla mobello.se, genomföra serviceuppdrag, skicka dig marknadsföringsmaterial, nyhetsbrev, erbjudanden, kundundersökningar, undvika bedrägeri, motverka avbrott och fel, förbättra logistikflöden och förbättra sortimentet.

Du har rätt att närhelst avregistrera dig från våra utskick gällande marknadsföring, nyhetsbrev, erbjudanden och kundundersökningar.

E-handelstjänsten riktar sig inte till barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet personuppgifter om personer under 13 år.

 

  1. Överföring av personuppgifter

Personuppgifterna kan komma att hämtas in från eller lämnas ut om det följer av författning eller om Mobello Products AB har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till tredje part. Vi kan därför komma att dela och föra över dina personuppgifter till tredje parter som tillhandahåller transport & logistik, betallösningar, marknadsföring och IT-tjänster.

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES.

I förekommande fall kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av firma eller persons ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.

 

  1. Lagring

Mobello Products AB bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt, i regel 36 månader. Uppgifterna kan dock i de flesta fall behöva sparas även därefter, För bokföringsändamål sparas fakturor enligt gällande lagstiftning i 7 år efter att parternas mellanhavanden är slutreglerade.

 

  1. Rättigheter .

Kunden har rätt att begära information om personuppgifter om dig som behandlas av Mobello Products AB samt även begära rättelse. Du har under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter samt rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt mot behandling för marknadsföring.

Kunder som anser att behandlingen av personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Kontakter Personuppgiftsansvarig är Mobello AB och kan nås via e-post på service@mobello.se.

 

Dataförfrågan:

[wpgdprc_access_request_form]